Політика рецензування

ШАНОВНІ АВТОРИ!

Усі статті, які надійшли до редакції наукового збірника «Витоки педагогічної майстерності», підлягають рецензуванню.

Головні редактори журналу визначають відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляють на рецензію членам редакційної колегії, а потім – рецензентам.

До рецензування не залучаються фахівці, які працюють в тій самій установі, де виконана робота.

Термін рецензування в кожному окремому випадку визначається з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті. Максимальний термін рецензування – 1 місяць.

У рецензії відображаються, відповідно до встановлених вимог: загальний науковий рівень роботи; відповідність назви змісту статті; актуальність теми; наукова новизна; коректність цитування і стан наукового апарату; обґрунтованість висновків та їхня відповідність поставленій меті публікації; відповідність щодо вимог оформлення статті в науковому збірнику «Витоки педагогічної майстерності»; висновок рецензента про можливість публікації статті.

Точка зору автора та його стиль рецензентами не оцінюються.

Рецензія засвідчується в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.

Якщо в рецензії на статтю є вказівка на її виправлення, вона направляється автору на доопрацювання.

Стаття, не рекомендована до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а за необхідності - редколегією в цілому. Відповідальний секретар інформує автора і вказує термін публікації.